Opći uvjeti putovanja

1.Opći dio

Green travel turistička agencija, (u daljnjem tekstu: Agencija) objavljuje sljedeće opće uvijete poslovanja koji su sastavni dio Ugovora o putovanju u paket-aranžmanu (u daljnjem tekstu: Ugovor). Agencija sklapa Ugovor s korisnikom usluge, odnosno osobom koja ide na putovanje (u daljnjem tekstu: Putnik), ugovarateljem i/ili uplatiteljem putovanja koji sklapa Ugovor s Agencijom u svoje ime i/ili u ime treće osobe kao Putnika (u daljnjem tekstu: Ugovaratelj

Ovi objavljeni opći uvjeti i upute, sastavni su dio ugovora koji su sklopljeni između Agencije i Putnika koji se prijavljuje za putovanje. Ako se u pojedinom programu putovanja, objavljena odredba razlikuje od ovih općih uvjeta, primjenjuje se odredba odnosno uvjet objavljen u programu putovanja.

Potpisivanjem ugovora ili izvršenjem druge radnje koja ima takav učinak (uplata pologa ili na drugi način izvršena rezervacija) Putnik u potpunosti prihvaća program i uvjete putovanja.

2.Prijave i ugovaranje

Za putovanje organizirano od strane agencije, Ugovaratelj putovanja odnosno Putnik se može prijaviti putem interneta, telefonom, e-mailom i drugim sredstvima daljinske komunikacije.

Prilikom potpisivanja prijavnice, ugovora, ili predočenjem pravovaljane uplatnice, Putnik u cijelosti prihvaća sve što je navedeno u ovim općim uvjetima i programu putovanja, a koje je prethodno pažljivo proučio.

Prilikom prijave Putnik uplaćuje 40% cijene aranžmana a ostatak se uplaćuje 30 dana prije početka putovanja osim ako u programu putovanja nije drukčije navedeno. Ugovor se sklapa sukladno Zakonu o obveznim odnosima i ovim općim uvjetima. Potpisan ugovor te potvrđena rezervacija i uplaćeni predujam čini pravovaljan ugovor.

3.Rezervacije i plaćanje

Opći Uvjeti vrijede za sve osobe imenovane u rezervaciji odnosno ugovoru o putovanju, a Ugovaratelj putovanja potvrđuje da je ovlašten djelovati za račun i u ime svih Putnika navedenih u rezervaciji, odnosno svih osoba za koje je ugovorio putovanje. Prijava za aranžman vrši se, dostavom potrebnih podataka, emailom, telefonom, poštom ili preko Interneta.

Prilikom prijave Putnik uplaćuje 40% cijene aranžmana kao potvrdu rezervacije (ukoliko u programu nije navedeno drugačije). Ostatak iznosa mora biti uplaćen i vidljiv agenciji na računu najkasnije 31 dana prije početka putovanja.

Agencija nije dužna, putnike upozoravati na približavanje ili istek roka za uplatu ostatka iznosa, te svaki Putnik izjavljuje da je upoznat s činjenicom da je isključivo njegova vlastita odgovornost uplatiti ostatak iznosa kako je definirano ugovorom o putovanju. Ukoliko Ugovaratelj odnosno Putnik ne uplati preostali iznos aranžmana u predviđenom roku, odnosno ukoliko cjelokupna uplata za sve putnike na istoj rezervaciji nije vidljiva na računu agencije najkasnije 31 dana prije polaska, Agencija ima pravo stornirati cjelokupnu rezervaciju uz naplatu svih troškova otkaza putovanja od strane putnika kako je definirano člankom 7. ovih Općih uvjeta. Ugovaratelj odnosno Putnici putovanja uplatom akontacije, odnosno dijela iznosa, izjavljuju da su upoznati s ovom činjenicom, te da će voditi računa da uplatu ostatka iznosa uplate dovoljno rano kako bi ista bila vidljiva agenciji na računu 30 dana prije polaska.
Ugovaratelj putovanja, kao i svi Putnici na istoj rezervaciji, izjavljuju da su upoznati s činjenicom da niti jedna osoba na istoj rezervaciji ne može putovati dok nije podmiren cjelokupan iznos prema sklopljenom ugovoru o putovanju za sve putnike. U slučaju grupnih rezervacija i odustajanja jedne ili više osoba od putovanja, Ugovaratelj putovanja, odnosno, svi preostali putnici na istoj rezervaciji solidarno su odgovorni podmiriti cjelokupni iznos prema sklopljenom ugovoru o putovanju, a iznos cjelokupne uplate mora biti vidljiv najkasnije 21 dan prije početka putovanja, osim ako nije drugačije dogovoreno u pismenoj komunikaciji prilikom ugovaranja aranžmana. U suprotnom, Agencija ima pravo uskratiti pružanje usluge putovanja za sve putnike na toj rezervaciji, raskinuti sklopljeni ugovor o putovanju, te potraživati naplatu cjelokupnog iznosa otkaznih troškova kako je definirano člankom 7. ovih Općih uvjeta. U slučaju da je uplaćeni iznos akontacije manji od iznosa otkaznih troškova, agencija ima pravo prisilnim putem naplatiti ostatak iznosa, a svaki Ugovaratelj odnosno Putnik uplatom akontacije izjavljuje da je s navedenom činjenicom upoznat i da ju prihvaća.
Prihvaćanjem ponude i izvršenjem uplate (djelomičnog ili cjelokupnog iznosa) Ugovaratelj odnosno Putnik potvrđuje da je upoznat sa sadržajem aranžmana i programom putovanja, kao i ovim Općim uvjetima, i da ih u cijelosti prihvaća. Rezervacija će biti dovršena i valjana tek kad ju Agencija pismeno potvrdi i pošalje račun Ugovaratelju odnosno Putniku. Niti jedan Ugovor nije valjan bez novčanog pologa, odnosno izvršenja djelomične ili cjelokupne uplate, bez čega se račun kojim se potvrđuje rezervacija neće izdati.
Na temelju primljene prijave za putovanje, a nakon zaprimanja djelomične ili cjelokupne uplate iznosa putovanja od strane Ugovaratelja odnosno Putnika, Agencija će uručiti Ugovor o putovanju koji se smatra zaključenim i obvezujućim ukoliko Ugovaratelj odnosno Putnik nije uložio nikakav pisani prigovor na ove Opće Uvjete u roku od 2 dana od trenutka zaključenja ugovora (isključivo pismenim putem elektroničkom poštom ili regularnom preporučenom poštom).

3.Sadržaj i cijena aranžmana

Agencija jamči provedbu aranžmana prema objavljenom programu, osim u slučaju izuzetnih okolnosti kao što su: rat, nemiri, štrajkovi, terorističke akcije, sanitarni poremećaji, elementarne nepogode, intervencije nadležnih vlasti, kašnjenje zrakoplova i drugih prijevoznih sredstava, ako je izmjena usuglašena sa grupom i ostalo.

Cijena aranžmana u pravilu uključuje: usluge prijevoza, hotelske i ugostiteljske usluge i organizaciju putovanja, osim ako u programu putovanja nije drukčije navedeno. Ukoliko je navedeno u pojedinom programu putovanja, cijena aranžmana može sadržavati i: troškove stručnog i mjesnog vodiča, troškove putničkih pristojbi u zračnim lukama, ulaznice za objekte i događaje koji se posjećuju prema programu putovanja.

Cijena aranžmana ne sadržava (osim ako nije drugačije dogovoreno): troškove fakultativnih (neobaveznih) izleta i posjeta, troškove pribavljanja i izdavanja viza.

Sve posebne usluge (jednokrevetna soba, posebna prehrana i sl. )putnik sam plaća i dužan ih je naručiti prilikom prijave putovanja. Ukoliko putnik traži posebnu uslugu tijekom putovanja, i ukoliko se ona može osigurati, plaća je na licu mjesta, u valuti zemlje u kojoj se nalazi. Za usluge koje se plaćaju na licu mjesta eventualni prigovor podnosi izravno izvršiocu usluge.

4.Kategorizacije i opis usluga

Ponuđeni kapaciteti u programima putovanja opisani su prema službenoj kategorizaciji dotične zemlje važećoj u vrijeme izdavanja programa. Prehrana, komfor kao i druge usluge u ponudi hotela/apartmana pod nadzorom su mjesnih turističkih organizacija, a standardi smještaja i usluga su različiti i nisu usporedivi. Agencija ne preuzima odgovornost za bilo kakvu usmenu ili pismenu informaciju, od treće osobe, a koja nije u skladu s objavljenim programom putovanja.

5.Pravo na povišenje cijene i pravo na otkaz zbog povišenja cijene

Organizator putovanja zadržava pravo zahtijevati povećanje ugovorene cijene u slučaju da je nakon dana sklapanja ugovora došlo do: – promjene cijena hotelskih/ugostiteljskih usluga,

– promjene troškova prijevoza (goriva, cestarina i sl.),

– promjene troškova usluga koje su predviđene programom

– promjene valutnih tečajeva u odnosu na dan objavljivanja programa

Putnik se obvezuje prihvatiti povećanje ugovorene cijene do 8%. Ukoliko dođe do povećanja ugovorene cijene u iznosu većem od 8% putnik ima pravo odustati od aranžmana, s tim da je o tome dužan pismenim putem obavijestiti agenciju u roku od dva dana od primljene obavijesti. U slučaju odustajanja od aranžmana putnik nema pravo na nadoknadu štete. Ako putnik svoje odustajanje ne dostavi agenciji u pismenom obliku i u navedenom roku, smatra se da je suglasan sa promjenom cijene.

Objavljene cijene su produkt poslovne suradnje agencije s poslovnim partnerima (dobavljačima usluga) i ne mogu odgovarati cijenama istaknutima u destinaciji gdje putnik boravi te eventualna razlika u cijeni ne može biti predmet prigovora.

Cijene putovanja su objavljene u programu putovanja, a vrijede od dana objavljivanja programa, osim ako u programu putovanja ili brošuri nije drugačije navedeno.

Agencija ima pravo predložiti izmjenu cijene, odnosno povećanje cijene, u koliko se nije prijavio dovoljan broj putnika prema programu. Ako se grupa odnosno Ugovaratelj/i složi sa povećanjem cijene, putovanje se može realizirati po novoj cijeni. Ukoliko se grupa odnosno Ugovaratelj/i ne slože sa povećanjem cijene Agencija ima pravo otkazati putovanje u skladu sa točkom 6. ovih uvjeta.

6.Pravo agencije na otkaz ili promjenu programa

Temeljem važećih zakonskih propisa agencija ima pravo otkazati putovanje zbog nedovoljnog broja (minimalnog broja) prijavljenih putnika za putovanje, najkasnije 3 dana prije početka putovanja. Minimalan broj putnika naznačen je u svakom pojedinom programu putovanja/aranžmanu, odnosno navedeno je na kojem broju putnika je kalkulacija rađena.

Ukoliko iz ovog razloga agencija otkaže putovanje, putnik ima pravo na povrat iznosa cijene putovanja, ali nema pravo na namirenje troškova vize, cijepljenja ili sličnih usluga i predradnji koje putnik mora poduzeti za putovanje koje to zahtjeva.

Agencija zadržava pravo potpune ili djelomične izmjene putovanja ako prije izvedbe ili tijekom izvedbe programa nastupe izvanredne okolnosti koje se nisu mogle predvidjeti izbjeći ili ukloniti, a koje bi bile opravdan razlog za ne sklapanje ugovora da su nastupile prije njegovog sklapanja.

Agencija zadržava pravo promjene sata i dana polaska na put zbog promjene voznog reda zrakoplova ili nastupa više sile, kao i pravo na promjenu smjera putovanja zbog promijenjenih okolnosti (novi vozni red, nesigurnost države u koju je putovanje organizirano, prirodne nepogode i druge nepredvidive situacije na koje organizator ne može utjecati, a nisu se mogle predvidjeti niti izbjeći i to bez isplate odštete.

Agencija ne može preuzeti odgovornost za promjene tijekom izvedbe putovanja nastale zbog bilo koje više sile prethodno spomenute u ovoj točci. U ovakvom slučaju organizator putovanja će putniku osigurati usluge u drugom obliku, ukoliko to okolnosti dopuštaju.

Agencija ne odgovara za kašnjenje, zrakoplova, broda, vlaka i drugih prijevoznih sredstava ili za nedolazak istih zbog nesreće ili druge više sile koja, ni za promjenu programa i nastale troškove zbog takvog kašnjenja ili nedolaska.

Agencija će bez odlaganja obavijestiti putnika o svakoj promjeni programa. Agencija zadržava pravo izmjene redoslijeda itinerara (uz suglasnost grupe) a u svrhu efikasnijeg i komfornijeg izvođenja programa i pružanja usluga programa.

7.Pravo putnika na otkaz ili promjenu putovanja

U slučaju da putnik odustane od putovanja, agencija ima pravo na naknadu troškova zbog otkaza putovanja, a iznos troškova određuje se prema sljedećim postocima od ukupne cijene aranžmana:

– do 50 dana prije polaska      15% cijene aranžmana a minimalno 15€

– 49-32 dana prije polaska      30% cijene aranžmana

– 31-15 dana prije polaska      60% cijene aranžmana

– 14-8 dana prije polaska        80% cijene aranžmana

– od 8 dana prije polaska i nakon datuma putovanja  100% cijene aranžmana

Moguća drukčija skala iznosa troškova otkaza putovanja nalazi se u programu putovanja na koji se ta skala odnosi.

Otkaz odnosno odustanak od putovanja putnik mora izvršiti u pismenom obliku, na isti način kako je prijavio putovanje ( putem daljinske komunikacije: e-mailom, fax-om, pismom i dr.)

Navedeni troškovi otkaza primjenjuju se i u slučaju promjene datuma polaska, smještajnog objekta, odnosno tipa sobe ili apartmana (smještaja), promjene prijevoznog sredstava ali i na sve druge bitne promjene.

Ukoliko putnik koji otkaže putovanje nađe zamjenskog korisnika iste rezervacije, agencija zaračunava samo troškove uzrokovane zamjenom imena putnika.

Zbog navedenog preporučamo osiguranje od rizika otkaza putovanja ili u putničkoj agenciji gdje ona djeluje isključivo kao posrednik ili izravno u osiguravajućem društvu.

8.Putna dokumentacija

Svi putni dokumenti bit će predani korisniku ili 7 dana prije polaska na put sredstvima daljinske komunikacije ili će ih mu predati pratitelj/vodič  prilikom polaska na put, osim ako u programu putovanja nije drukčije navedeno.

Putna dokumentacija sadrži:

– putovanje uz vlastiti prijevoz – original voucher, eventualne pismene obavijesti

– putovanje autobusom – original voucher i program putovanja

– putovanje zrakoplovom – original voucher, program putovanja i zrakoplovnu kartu

9.Putne isprave

Putnici su dužni posjedovati valjane putne isprave. Nevaljane putne isprave ili neposjedovanje istih koje su prouzrokovale odustajanje od putovanja, ne proizvode nikakve štetne posljedice za agenciju. Ako zbog spomenutog propusta putnika, Agencija ima dodatne troškove i pretrpi štetu, putnik je dužan istu nadoknaditi. Ako za vrijeme putovanja dođe do gubitka ili krađe putnih isprava, troškove izdavanja novih, snosi putnik.

Ako nevaljane putne isprave, ili nepotpuna dokumentacija rezultira nemogućnošću početka ili nastavka putovanja pojedinog Putnika, ni u kojem pogledu ne obvezuje Agenciju te se primjenjuju uvjeti otkaza putovanja od strane Ugovaratelja odnosno Putnika. Agencija se odriče svake odgovornosti za štetu koju bi Putnik izazvao nepoštivanjem propisa pojedinih zemalja ili koju bi prouzročile nevaljale putne isprave, te je Putnik samostalno odgovoran za nadoknadu sve štete i svih troškova koji bi mu eventualno iz toga proizašli.

Ako je za neko putovanje potrebna viza, agencija može posredovati pri dobivanju iste uz posebnu nadoplatu.

Agencija nije odgovorna za odluke carinskih policijskih ili drugih državnih tijela prema kojima se putniku ne dozvoljava ulazak u pojedinu zemlju.

10.Devizni i carinski propisi

Putnici su dužni pridržavati se deviznih i carinskih propisa, kao i zakona i drugih podzakonskih propisa Republike Hrvatske kao i drugih zemalja kroz koje prolaze i u kojima borave. U slučaju nemogućnosti nastavka putovanja radi kršenja propisa od strane putnika, sve nastale troškove snosi sam prekršitelj.

11.Popusti za djecu i druge pogodnosti

Za popuste za djecu i ostale pogodnosti naznačene su u programu putovanja i kod opisa aranžmana te  molimo da obratite pozornost.

12.Smještaj u sobe/apartmane

Raspored soba/apartmana određuje recepcija u mjestu boravka. Ako putnik nije izričito ugovorio sobu/apartman posebnih oblika, prihvatit će bilo koju službeno registriranu smještajnu jedinicu za izdavanje u pojedinom objektu opisanom u katalogu i cjeniku. Vrijeme smještaja u sobama/apartmanima različito je i naznačeno je u svakom pojedinom programu putovanja.

Smještaj u sobi  /apartmanu najčešće nije moguć prije 12,00 odnosno 16,00 sati na dan početka korištenja usluge. Sobe se također najčešće moraju napustiti do 10,00 sati na dna završetka usluga.

Dolaske iza 20,00 sati  treba najaviti unaprijed, osim ako nije naznačeno drugačije. Boravak kućnih ljubimaca dozvoljen je u pojedinačnim slučajevima uz obveznu doplatu.

13.Prtljaga

Putnici su dužni voditi brigu o svojim osobnim stvarima. Prilikom svakog napuštanja autobusa ili hotelske sobe, obvezno su ih dužni ponijeti sa sobom. Osobne stvari, posebno vrijedne stvari i dragocjenosti, niti u jednom se trenutku ne smiju ostavljati bez nadzora. Putnik osobno snosi odgovornost za krađu, gubitak ili oštećenje stvari ili dragocjenosti ostavljenih bez njegovog nadzora.

Kod prijevoza autobusom putnik može ponijeti dva komada osobne prtljage. Putnici su dužni voditi brigu o svojim stvarima unesenim u kabinu autobusa. Prilikom svakog izlaska iz autobusa putnici su dužni ponijeti svoje osobne stvari sa sobom (kao novčanik, dokumente, kreditne kartice, mobitel…). U protivnom putnici snose sami odgovornost za krađu, gubitak ili oštećenje osobnih stvari ostavljenih u kabini autobusa bez njihovog nadzora.

Agencija nije odgovorna za oštećenu, uništenu, ukradenu ili izgubljenu prtljagu, kao ni za krađu prtljage ili dragocjenosti u hotelu ili sredstvima prijevoza. Prijavu svakog oštećenja/otuđenja putnik upućuje prijevozniku ili recepciji smještajnog objekta, te je dužan osobno i direktno s pružateljem osnovne usluge (smještaj tj. prijevoz) razriješiti situaciju.

Agencija preporuča ugovaranje osiguranja prtljage prije polaska. Zahtjev za dodatnim informacijama i osiguranjem osiguranja prtljage se mora uputiti pismenim putem najmanje 4 radna dana prije polaska. Agencija na zahtjev putnika posreduje pri ugovaranju osiguranja prtljage koje pokriva oštećenu, ukradenu ili izgubljenu prtljagu i osobne stvari do vrijednosti od 300,00€ u skladu s općim uvjetima osiguravajuće kuće. Moguće je i ugovaranje veće osigurane svote.

Prijevoz prtljage zrakoplovom je besplatan do mase koju određuje zrakoplovni prijevoznik. Višak prtljage putnik plaća prema važećim cijene zračnog prijevoznika. Djeca bez obzira na dob nemaju pravo na besplatan prijevoz prtljage u zračnom prijevozu.

14.Osiguranje od rizika otkaza

U slučaju da putnik prilikom prijave za putovanje, predviđa da bi zbog nepredviđenih zapreka mogao odustati od putovanja, tada može uplatiti osiguranje od otkaza putovanja, kako bi izbjegao troškove zbog odustajanja navedene u točci 6. Ovo osiguranje uplaćuje se prilikom sklapanja ugovora i nije ga moguće naknadno uplatiti. Premija se određuje prema važećim tarifama Osiguravajućeg društva i prema vrijednosti putovanja. Kod najma apartmana premija se dobiva dijeljenjem cijene najma s brojem osoba u apartmanu.

Nepredviđene zapreke su:  –teška bolest ili smrtni slučaj  osiguranika,  supružnika osiguranika, djeteta osiguranika, roditelja ili brata ili sestre osiguranika ili njegovog supružnika, usvojenika ili usvojitelja

elementarna nepogoda koja je proglašena od nadležnih vlasti

vojna služba

U slučaju otkazivanja putovanja ne vraća se iznos uplaćene premije za osiguranje od otkaza putovanja, te se također ne isplaćuje trošak nabavke vize, iako putnik ima uplaćeno osiguranje od otkaza putovanja.

Ako osiguranje od otkaza nije uplaćeno, a putnik mora otkazati putovanje zbog navedenih nepredviđenih zapreka agencija zadržava pravo isplate prema uvjetima navedenima u točki 6.

Ostali uvjeti osiguranja nalaze se uz policu osiguranja

15.Osiguranje od posljedica nesretnog slučaja i bolesti, osiguranje od oštećenja ili gubitka prtljage i dragovoljno zdravstveno osiguranje za vrijeme puta i boravka u inozemstvu.

Sukladno zakonu o turističkoj djelatnosti, djelatnici agencije dužni su putniku ponuditi  «paket» putnog osiguranja koji se sastoji od zdravstvenog osiguranja putnika tijekom boravka u inozemstvu te osiguranje prtljage, osiguranje od posljedica nesretnog slučaja kao i osiguranje od otkaza putovanja. Potpisivanjem ugovora putnik potvrđuje da mu je bio ponuđen paket putnog osiguranja. Na taj način sve što je navedeno u ovim uvjetima postaje pravna obveza i za putnika i za organizatora.

Cijene putovanja ne uključuju paket putnog osigurana. Potpisivanjem ugovora o putovanju čiji su sastavni dio ovi Opći Uvjeti smatra se da su putnicima ponuđena i preporučena dodatna osiguranja iz prethodnog stavka. Ako putnik zahtijeva navedena osiguranja, ona se mogu ugovoriti kod agencije, gdje agencija djeluje samo kao posrednik, ili izravno kod jednog od osiguravatelja.

Preporučamo pažljivo proučiti uvjete osiguranja prije kupnje.

16.Zdravstveni propisi

Prilikom putovanja u neke zemlje obvezna su cijepljenja protiv nekih bolesti , te je putnik obvezan posjedovati dokumente i potvrde koji su dokaz da je putnik cijepljen iz tog razloga.

17.Obveze organizatora putovanja

Organizator putovanja je dužan brinuti se o izboru davatelja usluga i o izvršenju usluga pažnjom dobrog agenta te skrbiti o pravima i interesima putnika sukladno dobrim običajima u turizmu.

Organizator putovanja je dužan putniku pružiti sve ugovorene usluge za pojedini aranžman. Zbog eventualnog neizvršenja usluga ili dijela usluga, organizator putovanja je dužan dati objašnjenje putniku.

Organizator putovanja će sve navedene obveze iz svojih programa realizirati u potpunosti na opisan način, osim u slučaju «više» sile ili promijenjenih okolnosti. U takvim slučajevima organizator putovanja će ponuditi zamjensko rješenje ako će to biti moguće. Organizator putovanja nije dužan pružati usluge van ovih Uvjeta.

18.Obveze Ugovaratelja odnosno Putnika

Putnik je dužan voditi računa da ispuni sve uvjete predvođene propisima Republike Hrvatske i zemlje kroz koju ili u koju putuje, te da se pridržava kućnog reda u hotelskim i drugim objektima i da surađuje s predstavnikom organizatora putovanja i davatelja usluga. Putnik sam odgovara za štetu koju je prouzročio, a posebno za štetu koja je produkt nepoštivanja ugovora i ovih općih uvjeta. Prouzročene štete putnik snosi odmah na recepciji hotela ili na drugom mjestu određenom od pravne ili fizičke osobe kojoj je šteta nanesena.

19.Reklamacije

-Ako su usluge iz programa nepotpuno ili nekvalitetno pružene, odmah na samom mjestu boravka putnik reklamira neodgovarajuću uslugu kod predstavnika organizatora putovanja, ili ako ovog nema kod pružatelja usluge. Putnik je dužan surađivati s predstavnikom i pružateljem usluga u dobroj namjeri da se otklone uzroci prigovora. Ukoliko putnik ne prihvati na samom mjestu ponuđeno rješenje prigovora koje odgovara uplaćenoj usluzi, organizator putovanja neće uvažiti naknadnu putnikovu reklamaciju niti na nju odgovoriti.

-Ako uzrok prigovora ne bi bio otklonjen, putnik mora tražiti potvrdu iz koje se vidi da usluga nije pružena, odnosno da nije pružena na način kako je ugovoreno.

-Najkasnije 8 dana od završetka putovanja, putnik predaje pismeni prigovor u prodajnom mjestu gdje je uplatio aranžman, te prilaže pismenu potvrdu te eventualne račune za dodatne troškove.

-Organizator putovanja će primiti u postupak samo potpuno dokumentirane pritužbe predane u roku.

-Organizator putovanja će prihvaćati i rješavati samo one pritužbe koje se nisu mogle riješiti na  mjestu odmora.

Organizator putovanja je dužan donijeti rješenje na prigovor u roku od 14 dana po primitku na prodajnom mjestu, a može odgoditi rok rješenja pritužbe za daljnjih 14 dana zbog prikupljanja informacija.

Dok rješenje nije doneseno, putnik se odriče posredovanja bilo koje druge osobe, sudske ustanove i davanja informacija u javna glasila.

-Najviši iznos naknade po prigovoru može biti iznos reklamiranog dijela usluge i ne može obuhvaćati već iskorištene usluge ili aranžman u cijelosti.

20.Osiguranje u slučaju platne nemogućnosti ili stečaja organizatora putovanja te osiguranje od odgovornosti

U skladu sa Zakonom o turističkoj djelatnosti, u slučaju platne nemogućnosti ili stečaja organizatora putovanja, putnici zatečeni na putovanju te osobe koje su uplatile akontacije za putovanje trebaju što prije kontaktirati Agencijskog osiguravatelja Polica osiguranja jamčevine br. 804161869 sklopljena kod EUROHERC OSIGURANJA d.d. Polica osiguranja od odgovornosti organizatora paket aranžmana br. 804161868  sklopljena kod EUROHERC OSIGURANJA d.d.

21.Zaštita osobnih podataka

Putnik osobne podatke daje dobrovoljno. Osobni podaci putnika čuvaju se u bazi podataka sukladno uredbi 2016/679 o zaštiti pojedinaca kao i odluci agencije o naćinu prikupljanja i čuvanja osobnih podataka (najduže 6 mjeseci nakon putovanja osim na zahtjev putnika ili u slučaju pritužbe).  Putnik  je suglasan da se osobni podaci upotrijebe u svrhu realizacije ugovorenih aranžmana, kada se podaci proslijeđuju osiguravajućem društvu ili davatelju usluge u Hrvatskoj ili inozemstvu.

22.Nadležnost suda

Stranke se obvezuju da će moguće sporove riješiti sporazumno.U slučaju da to nije moguće, mjerodavan je sud u Zagrebu. Mjerodavno pravo je hrvatsko.

Opći uvijeti vrijede od 10.3.2019. do njihovog opoziva ili izdavanja novih općih uvjeta.

Odgovorni organizator putovanja

Green travel j.d.o.o.                       

Bukovečki put 8

49 247 Zlatar Bistrica

OIB: 76134439714